Anexa la Hotararea  CD  – Nr. 1875/31.12.2014

PROCEDURA DE EVALUARE A PROIECTELOR

GAL Microregiunea Hartibaciu lansează pe plan local, folosind mijloacele de informare mass-media, apeluri de selecție a proiectelor, conform priorităților descrise în strategie. Apelul de selectie se adresează actorilor locali sau altor beneficiari care propun proiecte ce vor fi implementate în aria de acoperire a GAL.

Informațiile necesare depunerii proiectelor vor fi prezentate de către GAL în apelurile de selecție, publicate pe pagina de internet a GAL-ului și afișate la sediul GAL-ului. Pentru variantele publicate în presă și în variantele afișate la sediul consiliilor localităților membre în GAL, sediul CJ, sediul CDRJ si OJFIR se vor prezenta variante simplificate ale  anunțului de selecție (conform descrierii din Ghidul Solicitantului pentru accesarea Măsurii 41, versiunea 10 – decembrie 2014).

Modelul anuntului detaliat aferent sesiunilor de depunere a proiectelor:

APEL DE SELECŢIE PROIECTE LEADER, MĂSURA 4.1
Implementarea strategiei de dezvoltare locală
411-Creșterea competitivității sectoarelor agricol și forestier; si/sau

412- Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural; si/sau

413- Calitatea vieţii şi diversificarea economiei rurale
Data lansarii apelului de selectie: […]

Data limita de depunere a proiectelor: […]
Număr de referinţă : M41 nr. sesiunii/anul organizarii sesiunii – zz.ll/aaaa
Depunerea proiectelor : [intervalul in care se depun proiectele], în fiecare zi lucrătoare, între orele 9.00-14.00, la Secretariatul Grupului de Acțiune Locală Microregiunea Hartibaciu, din orasul Agnita, str. Avram Iancu, nr. 66A, jud. Sibiu.

Măsuri deschise: [se vor mentiona numele masurilor deschise]                              

Fondul nerambursabil total, disponibil pentru sesiunea nr.[….]: [….] Euro
Grupul de acţiune Locală Microregiunea Hartibaciu anunţă lansarea cererii de proiecte Măsura [….]. Proiectele finanţate se vor implementa în teritoriul Grupului de Acţiune Locală Microregiunea Hartibaciu şi vor fi dezvoltate în concordanţă cu direcţiile de dezvoltare identificate la nivelul teritoriului, aşa cum sunt ele reflectate în Planul de Dezvoltare Locală disponibil pe site-ul www.gal-mh.eu.

TERITORIUL GAL
Din teritoriul G.A.L. Microregiunea Hartibaciu fac parte 14 comune și 1 oras : Alțîna, Bârghiș, Brădeni, Bruiu, Chirpăr, Iacobeni, Marpod, Merghindeal, Mihăileni, Nocrich, Roșia, Șeica Mare, Șelimbăr, Vurpăr si Agnita.

DEPUNEREA PROIECTELOR
Proiectele pot fi depuse în intervalul [intervalul in care se depun proiectele], în fiecare zi lucrătoare, între orele 9.00-14.00, la secretariatul Grupului de Acțiune Locală Microregiunea Hartibaciu, din orasul Agnita, str. Avram Iancu, nr. 66A, jud. Sibiu.

În termen de cel mult 15 zile lucratoare de la expirarea termenului pentru primirea proiectelor, lista proiectelor depuse va fi disponibilă pe site-ul GAL.

MĂSURI DESCHISE
MĂSURA: [….]
Intensitatea finanțării : […]% din valoarea totală a cheluielilor eligibile
Alocare financiară nerambursabila pentru sesiunea august 2012: [….] Euro

Cuantumul finanțării nerambursabile/proiect: […] euro

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect (aceasta nu va putea depasi 200.000 euro)

Suma maxima eligibila a unui proiect este de 400.000 euro (valoarea totala a proiectului eligibila +neeligibila poate depasi 400.000 euro)

Model de declaratie prin care beneficiarul se angajeaza  sa raporteze catre GAL toate platile aferente proiectului selectat, care vor fi efectuate de catre AFIR catre beneficiar. Instiintarea se va face in maximum 5 zile lucratoare de la data efectuarii platii, dupa primirea de la CRFIR a notificarii beneficiarului cu privire la confirmarea platii.

DOCUMENTELE NECESARE DEPUNERII PROIECTELOR
Proiectele se vor întocmi in conformitate cu cerintele fisei masurii din PNDR si ale Ghidului Solicitantului in vigoare la data lansarii apelului de selectie, aferente fiecărei măsuri, disponibile în format electronic pe site-ul www.afir.madr.ro

CONFORMITATE ŞI ELIGIBILITATE
Solicitantul finanţării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent fiecărei măsuri, in vigoare la data lansarii apelului de selectie si Planului de dezvoltare locala a GAL MH. „Vă rugăm să consultaţi Ghidul Solicitantului aferent măsurii în care se încadrează proiectul propus si Planul de dezvoltare locala a Microregiunii Hartibaciu. (www.afir.madr.ro; www.madr.ro; www.gal-mh.eu).”

PROCEDURA DE SELECŢIE
Dosarul Cererii de Finanţare este depus la Secretariatul GAL Microregiunea Hartibaciu. GAL MH va verifica conformitatea şi eligibilitatea proiectului.
Comitetul de Selecţie a proiectelor este format din 7 membri, dintre care:  maximum 2 din sectorul public si 5 parteneri economici si sociali, precum si ai societatii civile.
GAL Microregiunea Hartibaciu va acorda punctajul fiecarui proiect eligibil în funcţie de punctajul stabilit in PDL. In urma finalizarii evaluarii proiectelor eligibile GAL MH va întocmi şi aproba Raportul de evaluare. Selecţia proiectelor se va face pe baza criteriilor de selecţie stabilite de GAL.

Criterii specifice de selecţie GAL Microregiunea Hartibaciu pentru Măsura […]

Punctajul proiectelor va intruni un numar total maxim de 100 de puncte.

Pentru a fi selectat, un proiect trebuie să intruneasca mai mult decat punctajul maxim al criteriului  cu cel mai mic punctaj.

ANUNŢAREA REZULTATELOR
Rezultatele selecţiei proiectelor se vor afisa in termen de 45 de zile de la inchiderea sesiunii de depunere. Beneficiarii care au depus proiecte la Secretariatul GAL vor fi notificati cu privire la rezultatul evaluarii, in scris. Raportul de selectie se va publica pe pagina web a GAL Microregiunea Hartibaciu.

Eventualele contestaţii se vor depune la Secretariatul GAL Microregiunea Hartibaciu, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, respectiv 10 zile lucrătoare de la afişarea pe site a raportului intermediar de selectie.

INFORMATII SUPLIMENTARE

Grupul de Actiune Locala – Gal Microreriunea Hartibaciu

Agnita, Avram Iancu, Nr 66 A, jud Sibiu; Orar: 8.30 – 16.30

tel/fax. 0269-510030; www.gal-mh.eu

PERSOANE DE CONTACT

Elena Curcean – Manager – GAL Microregiunea Hartibaciu;

e-mail: elena.curcean@gal-mh.eu

 

In cazul in care anunturile publicate contin erori, GAL Microregiunea Hartibaciu are posibilitatea de a publica erate la anunturile publicate.

Sesiunile de depunere a proiectelor pot fi prelungite, cu aprobarea Consiliului Director, cu pana la 30 de zile in situatii care impun prelungirea  acestora.

Depunerea proiectelor: Proiectele se pot depune in timpul sesiunii de depunere a proiectelor, de luni pana vineri, in intervalul 9.00 – 14.00.

Compartimentul tehnic al GAL asigură suportul necesar beneficiarilor pentru completarea Cererilor de Finanțare privind aspectele de conformitate pe care aceștia trebuie să le îndeplinească.

Solicitanții și personalul GAL vor utiliza Ghidul Solicitantului și versiunea Manualului de Procedură aferente măsurii în cadrul căreia se încadrează proiectele, în vigoare la data lansării apelului de selecție de către GAL, disponibile pe site-ul www.afir.madr.ro și www.madr.ro.

Potențialul beneficiar își depune proiectul la secretariatul GAL, sub forma Cererii de Finanțare și a documentelor anexă, atașate Cererii de Finanțare. Se vor folosi formularele de Cereri de Finanțare postate pe site-ul www.afir.madr.ro, www.madr.ro,  specifice măsurilor din PNDR, în care se regasește scopul proiectului.

Pentru proiectele care se încadrează în obiectivele Măsurilor 141 și 142, solicitantul va utiliza formularele cadru de Cerere de Finanțare aferente acestor măsuri, disponibile pe site-ul www.madr.ro, in vigoare la data lansarii apelului de selectie.

Pentru proiectele de servicii (care se regăsesc în obiectivele măsurilor 111, 143 și 322- Componenta C: studii privind patrimoniul cultural (material-grupa B și imaterial) din spațiul rural cu posibilitatea de valorificare a acestora și punerea acestora la dispoziția comunității, din PNDR și atipice de servicii) se va utiliza formularul- cadru de Cerere de Finanțare pentru servicii (Formular E1.1LS), disponibil pe site-ul www.afir.madr.ro

ATENTIE!

Nu sunt eligibili beneficiarii care au creat in mod artificial conditiile necesare pentru a beneficia de finantare suplimentara in cadrul masurilor PNDR.

Evaluarea conformitatii proiectelor:

GAL verifică conformitatea proiectului și respectarea criteriilor de eligibilitate; Angajații GAL vor completa „Fișa de verificare a conformității”- Formularul GE 2.1L și „Fișa de verificare a eligibilității” Formularul GE 3.1L, aferente măsurii în care se încadrează scopul proiectului depus. În vederea respectării criteriilor de eligibilitate, GAL poate realiza și verificarea pe teren a cererilor de finanțare conforme, utilizând formularul de verificare pe teren aferent măsurii în care se încadrează obiectivul proiectului (E 3.8L).

 

În cazul proiectelor integrate, care au obiective ce se regăsesc în scopul mai multor submăsuri/componente din cadrul aceleiași măsuri, angajații GAL vor completa Fișele de verificare ale conformității și eligibilității aferente fiecărei submăsuri/componente. Se vor completa formularele din cadrul manualelor de implementare a procedurii publicate pe site-ul www.afir.madr.ro . Solicitanții proiectelor integrate sunt obligați să completeze și să depună la Cererea de Finanțare formularele de buget indicativ aferente fiecărui tip de acțiune din cadrul proiectului respectiv, cât și bugetul indicativ totalizator al proiectului, precum și formulare de Plan financiar pentru fiecare tip de acțiune, respectând procentul de cofinanțare impus prin submăsura/componenta măsurii în care se încadrează acțiunea.

Verificarea eligibilității

Verificarea eligibilității Cererii de Finanțare se realizează, în funcție de tipul proiectului și categoria beneficiarului – respectând indicațiile din Manualul de evaluare M01-15. Experții vor completa Fișa de verificare a eligibilității specifică Măsurii în care se regăsește scopul proiectului. Se poate efectua și verificarea în teren a cererilor de finanțare conforme, așa cum este specificat în Manualul de evaluare M01-15.

Se vor completa formularele din cadrul manualelor de implementare a procedurii publicate pe site-ul www.afir.madr.ro, după caz www.madr.ro.

În cazul proiectelor atipice angajații GAL vor completa Fișa de verificare a conformității GE 2.1LA și Fișa de verificare a eligibilității GE3.1LA. Pentru proiectele de servicii (inclusiv pentru proiectele atipice de servicii), angajații GAL vor completa Fișa de verificare a conformității GE 2.1LS și Fișa de verificare a eligibilității GE3.1LS. Formularele sunt disponibile în cadrul manualului de procedură pentru implementarea Măsurii 41, postat pe site-ul www.afir.madr.ro.

Pentru a evita crearea de condiții artificiale, un solicitant (inclusiv acționarii/asociații majoritari) nu poate depune două sau mai multe proiecte, cu obiective ce se regăsesc în aceeași măsură, la același GAL în cadrul aceluiași Apel de Selecție. Această regulă este exceptată pentru proiectele depuse în cadrul măsurii 41, pentru sub-măsurile precizate în HG 224/2008, art.3, cu completările și modificările ulterioare, cu condiția ca proiectele depuse în același timp, pe aceeași sub-măsură să aibă obiective diferite.

Un solicitant (inclusiv acționarii/asociații majoritari) poate depune mai multe proiecte de servicii simultan în două sau mai multe GAL-uri din județe diferite, sau la același GAL în cadrul apelurilor de selecție diferite, respectând următoarele condiții:

-           solicitantul să îndeplinească  criteriile de eligibilitate stabilite prin Fișa măsurii cât și cele prevăzute în  Planul de Dezvoltare Locală al GAL;

-           acțiunile prevăzute prin proiect să fie eligibile conform Fișei măsurii;

-           acțiunile proiectului să nu vizeze aceiași participanți din cadrul GAL, care au mai beneficiat de acțiuni de formare și informare în cadrul altui proiect similar;

-           acțiunile propuse prin noul proiect să nu fie identice cu acțiunile unui proiect anterior depus de către același solicitant în cadrul aceluiași GAL;

-           valoarea proiectului să fie fundamentată în raport cu durata, acțiunile și rezultatele proiectului și să fie încadrate corect categoriile de cheltuieli în bugetul indicativ. Costurile prevăzute în proiect trebuie să fie rezonabile, justificate şi să corespundă principiilor unei bune gestionări financiare, în special din punct de vedere al raportului preţ-calitate şi al rentabilităţii.

GAL poate să solicite beneficiarului clarificări referitoare la îndeplinirea condiţiilor de conformitate, eligibilitate şi selecţie, dacă este cazul. Nu se vor lua în considerare clarificările de natură să completeze/modifice datele inițiale ale proiectului depus. Clarificările admise de GAL vor face parte integrantă din Cererea de finanțare și vor fi luate în considerare și de experții AFIR, în cazul în care proiectul va fi selectat.

 

În vederea asigurării unității în verificare, angajații GAL (pentru proiectele ce se încarează în obiectivele Măsurilor 141 si 142), vor utiliza aceleași formulare cadru în scopul realizării conformității și eligibilității, cu mențiunea că punctele de verificare care presupun consultarea Registrului debitorilor pentru SAPARD și FEADR, Registrul evidențe procese, Evidența rezilierii contractelor FEADR, Baza de date a contractelor FEADR și Baza de Date cu prețuri de referință, se vor completa numai la nivelul AFIR. La aceste puncte, din fișele de verificare ale conformității și eligibilității, angajații GAL vor bifa ”Nu este cazul”.

Formularele completate de către angajații GAL, în procesul de verificare, vor prezenta înainte de codificare, litera G, pentru a putea fi diferențiate de formularele cadru similare, completate la nivelul APDRP (GE2.1L, GE2.1/LS, GE3.1L, GE3./LS, GE3.2L).

Selecția proiectelor se efectuează de către GAL. Criteriile de selecție vor fi preluate din Ghidurile Solicitantului aferente măsurilor în care se încadrează proiectele, la care se adăugă criteriile de selecție din Strategia de dezvoltare locală (dacă sunt prevăzute în Planul de Dezvoltare Locală criterii de selecție suplimentare față de cele din PNDR). Pentru proiectele de servicii, ce se încadrează în obiectivele măsurilor 111 și 143, GAL va utiliza criteriile de selecție menționate în fișele măsurilor 111 și 143 din PNDR, adaptate la modalitatea de implementare a acestor proiecte, precum și criteriile locale de selecție (dacă sunt prevăzute în Planul de Dezvoltare Locală). Pentru proiectele prin care se finanțează studii privind patrimoniul cultural (material-grupa B și imaterial) din spațiul rural cu posibilitatea de valorificare a acestora și punerea acestora la dispoziția comunității (aferente componentei C din cadrul măsurii 322-PNDR), GAL va utiliza criteriile de selecție menționate în fișa măsurii 322 din PNDR la care se adaugă criteriile locale de selecție (dacă sunt prevăzute în Planul de Dezvoltare Locală). Pentru proiectele de servicii atipice, GAL va utiliza criteriile de selecție menționate în fișele măsurii respective din Planul de Dezvoltare Locală. GAL va stabili punctajul acordat pentru fiecare criteriu de selecție, astfel încât, punctajul maxim pe proiect să nu depășească 100 de puncte, punctajul minim pe proiect, obligatoriu de obținut, pentru ca acesta să fie selectat și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj. În cazul în care criteriile de selecție locale se suprapun cu criterii de selecție națională, acestea vor fi punctate o singură dată. Se recomandă ca în stabilirea punctajului, GAL să acorde prioritate obiectivelor stabilite în strategia de dezvoltare locală, prin acordarea unui punctaj mai mare criteriilor de selecție locală. Se va acorda atenție deosebită proiectelor inovative, de exemplu: soluții noi la probleme vechi, introducerea și dezvoltarea unor produse noi, noi sisteme de piață, modernizarea activităților tradiționale prin aplicarea de tehnologii noi etc. Pentru a acorda punctaj la criteriul de selecție referitor la faptul dacă solicitantul a mai beneficiat de fonduri comunitare pentru acțiuni/investiții similare, GAL va solicita OJFIR să realizeze această verificare în baza de date SAPARD/FEADR. Expertul CE SLI OJFIR va verifica solicitantul în Baza de Date și va transmite GAL rezultatul verificării, în termen de o zi de la primirea solicitării.

GAL va întocmi și completa o „Fișa de Verificare  a criteriilor de selecție” – Formularul GE 3.2-L, care trebuie să cuprindă toate criteriile de selecție prevăzute în Ghidul Solicitantului pentru măsurile în care se încadrează proiectele, la care se adăugă criteriile stabilite la nivelul GAL și punctajul aferent acestora.

Fișa de verificare a criteriilor de selecție va fi completată și semnată, pentru toate proiectele declarate eligibile, de către cel puțin 2 angajați ai GAL care participă la procesul de selecție.

Angajații GAL vor utiliza Formularul GE3.2 L – Fișa de verificare a criteriilor de selecție, disponibil pe site-ul www.afir.madr.ro, în cadrul Manualului de procedură pentru implementarea Măsurii 41.

Fișele de verificare ale conformitații, eligibilității și a criteriilor de selecție trebuie să fie datate și să prezinte numele și semnătura a doi angajați din cadrul GAL, implicați în procesul de evaluare a proiectelor.

După încheierea primei etape de verificare și selecție a proiectelor, GAL va publica pe pagina proprie de web Raportul de Selecție Intermediar și îl va afișa la sediul GAL-ului și la sediul consiliilor județene și sediile unităților administrativ-teritoiale ale localităților membre sau nemembre în GAL – cu acordul acestor instituții. GAL va înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție. Beneficiarii ai căror proiecte nu au fost selectate, pot depune contestații la sediul GAL. Contestațiile primite vor fi analizate de GAL în baza unei proceduri interne proprii.

După încheierea procesului de evaluare și a etapei de soluționare a contestațiilor (dacă este cazul), Comitetul de selecție al GAL va întocmi un Raport de selecție în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibilie neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora și numele solicitanților, vor fi evidențiate proiectele declarate selectate în urma soluționării contestațiilor GAL va publica pe pagina proprie de web si îl va afișa la sediul GAL-ului și la sediul consiliilor județene și sediile unităților administrativ-teritoriale ale localităților membre  sau nemembre în GAL- cu acordul acestor instituții. GAL va înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție.

Selecția proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar că în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii Comitetului de Selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societate civilă, organizațiile din mediul urban reprezintă mai puțin de 25%. Pentru transparența procesului de selecție a proiectelor și pentru efectuarea activităților de control și monitorizare, la aceste selecții va lua parte și un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale de la nivel județean, din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală Județeană.

Raportul de Selecție va fi semnat și aprobat de către toți membrii Comitetului de Selecție, specificându-se apartenența la mediul privat sau public – cu respectarea precizărilor din PNDR, ca partea publică să reprezinte mai puțin de 50%, organizațiile din mediul urban reprezintă mai puțin de 25%. De asemenea, Raportul de Selecție final va prezenta semnătura reperezentantului CDRJ care participă ca observator la procesul de selecție. Raportul de selecție va fi datat, avizat de către președintele GAL/Reprezentantul legal al GAL sau de un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens și va prezenta ștampila GAL.

Toate verificările efectuate de către angajații GAL vor respecta principiul de verificare “4 ochi”, respectiv vor fi semnate de către 2 angajați – un angajat care completează și un angajat care verifică.

Toate fișele de verificare vor fi semnate numai de către angajații GAL, chiar dacă pentru efectuarea verificărilor aceștia au beneficiat de consultanță sau suport tehnic extern.

Specific Măsurii 41:

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanțare se va completa doar la nivelul OJFIR.

Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la nivelul GAL (angajați GAL implicați în evaluare, membrii Comitetului de Selecție și membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor) va semna o Declarație pe propria răspundere privind evitarea conflictului de interese, în care să se facă referire la prevederile art. 10 și 11 din OG 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interes.

În conținutul Declarației pe propria răspundere se vor menționa cel puțin următoarele aspecte:

–       Numele și prenumele declarantului

–       Funcția deținută la nivel GAL

–       Rolul în cadrul procesului de evaluare, Comitetului de selecție / Comisiei de Solutionare a Contestațiilor

–       Luarea la cunoștință a prevederilor privind conflictul de interese așa cum este acesta prevăzut la art. 10 și 11 din OG 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interes

–       Asumarea faptului că în situatia în care se constata că această declaraţie nu este conformă cu realitatea, persoana semnatara este pasibila de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii

În cazul în care unul dintre angajații GAL sau membrii desemnaţi de Comitetul de Selecție, Comisia de contestații constată că se află în situaţia de conflict de interese, acesta are obligaţia de a solicita de îndată înlocuirea sa.

În cazul în care se constată că nu se respectă regulile de evitare a conflictului de interese, așa cum sunt definite în legislația în vigoare, proiectul nu este eligibil, iar dacă a fost finanțat se va proceda la recuperarea sumelor conform legislației.

În momentul depunerii la OJFIR, proiectele selectate vor avea atașat obligatoriu toate fișele de verificare și Raportul de selecție emise de GAL însoțit de copii ale declarațiilor privind evitarea conflictului de interese.

Toate proiectele selectate de către GAL, indiferent de specificul acestora, vor fi depuse de către GAL la OJFIR pe raza căruia se va realiza proiectul. Solicitantul de finanțare prin măsura 41 va împuternici (prin procură notarială) un angajat al GAL să îi depună proiectul la OJFIR in cazul in care la data depunerii acestuia la OJFIR nu este prezent.

 

Întocmirea Listei Cererilor de finanțare eligibile, neeligibile și retrase la nivel GAL și a Raportului de evaluare la nivel GAL

Raportul de evaluare conține:

  • Lista cererilor de finanțare eligibile
  • Lista cererilor de finanțare neeligibile
  • Lista cererilor de finanțare retrase

 

Pentru proiectele finanțate prin Măsura 41, se completează formularele Lista Cererilor de Finanțare eligibile, Lista cererilor de finanțare neeligibile și Lista cererilor de finanțare retrase și Raport de evaluare.

 

Notificarea Cererilor de Finanțare Eligibile/Neeligibile

Solicitanţii ale căror Cereri de Finanţare au fost declarate eligibile/neeligibile, vor fi notificaţi în termen de 3 zile de către expertul OJFIR-SVCF/CRFIR-SEC/SVTCRFIR care a instrumentat cererea de finanţare respectivă, conform manualului de evaluare selectare, cu mențiunea că nu se va completa nicio informație referitoare la punctajul de selecție.

 

Notificarea se atașează la dosarul administrativ al cererii de finanțare.

 

Cererile de finanțare neeligibile vor fi păstrate în sistem încă max. 30 zile până la finalizarea contestațiilor, ulterior urmând a fi returnate solicitantilor.

 

Soluţionarea contestaţiilor

 

Contestaţiile privind selectarea proiectelor rezultate sau ca urmare a verificării eligibilității de către GAL, vor fi depuse în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, la GAL.

 

Analiza contestaţiilor se va face de către GAL prin intermediul unei comisii de solutionare a contestatiilor formata din experti care nu au participat la evaluarea proiectului respectiv.

 

În urma analizei pentru fiecare contestație, se întocmește Raportul asupra contestației, care conține Contestația însoțită de documentele depuse de solicitant. Raportul asupra contestatiei se aproba de catre managerul GAL.

Solicitanţii vor fi notificați în termen de 2 zile lucrătoare de la aprobarea Raportului de contestație.

Notificările sunt facute de catre GAL pentru contestațiile analizate. GAL returnează cererile de finanțare și dosarul solicitantului.

 

Termenul maxim pentru a răspunde contestaţiilor adresate este de 30 de zile lucrătoare de la ultima zi de primire a contestaţiilor.

Pentru evidența contestațiilor depuse, GAL întocmește dupa fiecare sesiune (iar in cazul sesiunilor permanente, lunar) documentul EXCEL „Raportare Contestații”, care se pastreaza in evidentele GAL.

 

GAL depune Cererea de Finanțare în două exemplare la referentul Serviciului Verificare Cereri de Finanţare (SVCF) din cadrul OJFIR unde proiectul va fi implementat, împreună cu documentele originale (pentru care a ataşat copii). Fiecare exemplar va conţine Formularul Cererea de Finanțare, corect completat şi anexele tehnice şi administrative ale acesteia.

Pentru a evita decontarea aceleiași cheltuieli de mai multe ori, din surse diferite, solicitantul este obligat să prezinte ca document suplimentar la Secțiunea C a Cererii de Finanțare, extras din proiectul tehnic (pentru investițiile în curs), sau proces verbal de recepție (pentru investițiile finalizate) întocmit pentru investițiile înscrise în această secțiune. Extrasul din proiectul tehnic trebuie să conțină punctele de reper identificabile ale investiției (de ex: nr. de kilometri care se vor realiza, punctele de reper ale lucrării etc).

Pentru proiectele de servicii, solicitantul este obligat să prezinte ca document suplimentar la Secțiunea C a Cererii de Finanțare, proces verbal de recepție sau alt document similar pentru serviciile realizate și înscrise în secțiunea C, finanțate prin alte programe/măsuri din PNDR. Aceste documente trebuie să conțină date concrete privind obiectivul proiectului, locația și perioada de desfășurare, numărul de acțiuni, număr de participanți etc, în funcție de tipul serviciului.

Cererea de Finanțare trebuie să fie însoțită în mod obligatoriu de Fișa de verificare a conformității (GE2.1L/GE2.1LS), Fișa de verificare a eligibilității (GE3.1L/GE3.1LS), Fișa de verificare pe teren (GE 3.8L) dacă este cazul, Fișa de verificare a criteriilor de selecție (GE3.2.L), Raportul de Selecție întocmite de GAL și copii ale declarațiilor persoanelor implicate în procesul de evaluare și selecție de la nivelul GAL, privind evitarea conflictului de interese.

Pentru realizarea conformității și eligibilității, GAL trebuie să completeze formularele GE2.1L, GE3.1L aferente fiecărei Măsuri în care se încadrează scopul proiectului, preluate din Manualele de procedură pentru măsurile din axele 1, 2, 3 și GE3.2L, GE2.1LS, GE3.1LS specifice Masurii 4.1-existente pe site-ul www.afir.madr.ro și www.madr.ro (pentru măsurile 141 și 142);

Fiecare cerere de finantare care se inainteaza OJFIR va fi insotita de cele trei fișe de verificare, și dacă este cazul și de Fișa de verificare pe teren,  Raportului de Selecție, întocmite de GAL și de copiile declarațiilor privind evitarea conflictului de interese.

În cazul în care este mandatată o altă persoană să avizeze Raportul de selecție, la Cererea de Finanțare trebuie atașat documentul prin care această persoană este mandatată. Expertul GAL va semna de luare la cunoștință pe Fișa de verificare a conformității inițiale (E.1.2.1L) și partea I a Fișei de conformitate (E 2.1 L sau E2.1LS), la sediul OJFIR.

Solicitanții ce depun proiecte care prevăd lucrări de construcții și/sau montaj, ce vor fi finanțate prin Măsura 41, sunt obligați să atașeze la Cererea de Finanțare și Proiectul Tehnic  alături de Studiul de fezabilitate. Proiectul Tehnic și Studiul de fezabilitate trebuie să fie întocmit în conformitate cu legislația națională în domeniu. În Fișele de verificare se va controla concordanța între Studiul de fezabilitate și Proiectul Tehnic. Valoarea contractată va fi cea din Proiectul Tehnic.

Angajatul GAL (împuternicit de solicitant) va semna de luare la cunoștiință pe cele două formulare care privesc conformitatea (completate de OJFIR). Se va ține cont ca Fișa de verificare a conformității să fie codificată corespunzator axei 4 LEADER.

Monitorizarea proiectelor finanțate prin Măsura 41 se va realiza conform indicațiilor din Manualul evaluare-selectare și Manualului de monitorizare – Capitolul 3 – Implementarea contractelor de servicii.

 

Prezenta procedura a fost intocmita cu respectarea Manualului de procedura pentru Implementarea Contractelor de Finanțare aferente Măsurii 41 «Implementarea strategiilor de dezvoltare locală» versiunea 10 – decembrie 2014, Ghidul Solicitantului „Implementarea strategiilor de dezvoltare locala Masura 4.1 si a Planului de Dezvoltare GAL Microregiunea Hartibaciu, aprobat in cadrul Contractului de finantare Nr C 4312011073486714 / 23.01.2012.

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL COMISIEI DE CONTESTAŢII PENTRU PROIECTELE DEPUSE LA GAL MICROREGIUNEA HARTIBACIU

Articolul 1

Dispoziţii generale

1) Comisia de Contestaţii reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi privind soluţionarea contestaţiilor adresate privind rezultatele procesului de selecţie a proiectelor pentru finanţare.

2) Comisia de Contestaţii este organizata şi funcţionează în conformitate cu prevederile prezentului regulament de organizare şi funcţionare.

3) Lucrările Comisiei de Contestaţii se desfăşoară pe întreaga perioadă de implementare a Planului de dezvoltare Locala 2012 -2015, a GAL Microregiunea Hartibaciu.

Articolul 2

Definiţii

1) Termenul de „măsură” cuprinde atât măsurile propriu-zise ale PNDR cât şi schemele, aferente măsurilor programului, prin care se acordă ajutoare de stat.

2) Termenul „sesiune de depunere” reprezintă perioada calendaristică în cadrul căreia GAL poate primi proiecte din partea beneficiarilor.

3) Termenul „sesiune de selecţie” reprezintă lucrările Comitetului de Selecţie şi ale Comisiei de Contestaţii, concretizate în decizia finală de finanţare.

Articolul 3

Componenţa Comisiei de Contestaţii

1) Componenţa Comisiei de Contestaţii se stabileşte prin decizie a presedintelui GAL Microregiunea Hartibaciu. Componenta comisiei de contestatii trebuie sa respecte procedura privind componenta comitetului de selectie.

2) În situaţia în care persoana desemnată în Comisia de Contestaţii nu poate participa, din motive obiective, la lucrările unei sesiuni de selecţie, înlocuirea acesteia se face prin convocarea supleantului care va prelua atribuţiile titularului. În acest caz persoana în cauză va transmite un document justificativ la GAL MH.

3) Comisia de Contestaţii este alcătuita din 3 membri,  pentru fiecare membru, în parte, fiind prevăzut un supleant.

4) Comisia de Contestaţii este prezidata de către presedintele GAL Microregiunea Hartibaciu.

Articolul 4

Analiza contestatiilor

1) Reverificările la nivel GAL se vor face prin completarea fişelor de eligibilitate/selecţie E3.1 / E3.2, numai în ceea ce priveşte elementele solicitate spre reverificare. După reverificare, GAL elaborează un raport asupra rezultatelor reverificărilor pe care îl comunică Comitetului de Selecţie împreună cu copii după fişele E3.1 R (refăcută) şi E3.2.R (refăcută), refacute de alti doi evaluatori, care nu au participat la evaluarea proiectelor respective.

2) Dacă pe parcursul desfăşurării procesului de evaluare şi selecţie, precum şi de soluţionare a contestaţiilor se constată greşeli de orice natură, GAL MH are obligaţia de a cerceta cauzele producerii acestora, de a identifica persoanele culpabile şi de a dispune măsurile administrative corespunzătoare.

Articolul 5

Obligaţiile membrilor Comisiei de Contestaţii

Membrii Comisiei de Contestaţii, în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin ca urmare a prezentului Regulament au următoarele obligaţii:

a) de a respecta întocmai regulile stabilite în cadrul prezentului Regulament,

b) de a respecta confidenţialitatea lucrărilor Comitetului de Selecţie şi Comisiei de Contestaţii.

Articolul 6

Soluţionarea contestaţiilor

1) Contestaţiile privind decizia de finanţare a proiectelor rezultată ca urmare a aplicării procesului de selecţie vor fi depuse, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării/5 zile lucratoare de la afisarea pe site a rezultatelor evaluarii, respectiv publicarea raportului intermediar de selectie de catre GAL MH.

2) Pentru activităţile de selecţie din responsabilitatea GAL, soluţionarea contestaţiilor urmează prevederile procedurii specifice a GAL, urmând ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la primire, entitatea responsabilă să se pronunţe asupra contestaţiei şi să transmită GAL MH raportul asupra rezultatelor contestaţiei împreună cu o copie a contestaţiei, a notificării şi a documentelor justificative aferente acestuia.

3) În ziua imediat următoare expirării termenului maxim de instrumentare a contestaţiilor, Comisia de contestatii transmite raportul asupra rezultatelor contestaţiei împreună cu o copie a contestaţiei, a notificării şi a documentelor justificative aferente acestuia.

4) Comisia de Contestaţii se reuneşte în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea situaţiei privind contestaţiile depuse la GAL MH.

5) Înaintea demarării lucrărilor, preşedintele si membrii Comisiei de Contestaţii vor semna declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate, în formatul prevăzut de GAL MH.

6) Pentru soluţionarea contestaţiilor, Comisia de Contestaţii va desfăşura următoarele activităţi:

– analizarea rapoartelor înaintate de GAL MH, precum şi verificarea concordanţei lor cu documentele justificative transmise;

– verificarea rapoartelor Comitetului de Selecţie.

7) În situaţia în care există aspecte de ordin tehnic sau juridic care necesită o opinie de specialitate, Comisia de Contestaţii poate solicita în scris opinia unui expert, ce va avea un rol consultativ.

8) În urma analizei raportului şi a documentelor justificative aferente unei contestaţii, Comisia de Contestaţii poate solicita GAL-ului, copii ale unor documente justificative suplimentare din dosarul cererii de finanţare.

9) După reevaluare, GAL MH întocmeşte o nouă fisă de verificare a criteriilor de

eligibilitate şi o nouă fişă de evaluare a criteriilor de selecţie numai pentru elementele contestate, şi elaborează un raport asupra rezultatelor reevaluării pe care îl comunică Comisei de Contestaţii împreună cu copii după fişele E3.1 R (refăcută) şi E3.2.R (refăcută).

10) În situaţia în care constatările Comisiei de Contestaţii diferă de cele cuprinse în rapoartele de reverificare ale GAL, soluţia finală este cea dată de Comisia de

Contestaţii, şi consemnată pentru fiecare contestaţie în parte, într-o notă justificativă care va fi ataşată la dosarul cererii de finanţare în cauză.

11) Comisia de Contestaţii va întocmi un raport de contestaţie, pentru fiecare măsură în parte, care va cuprinde rezultatul contestaţiilor şi situaţia proiectelor dupa aceleasi reguli de evaluare si selectie din cadrul procedurii de evaluare si selectie aprobate de catre GAL.

Dacă contestaţia nu este depusă în termenul prevăzut pentru contestatii, Comisia de Contestaţii decide respingerea contestaţiei.

12) Finanţarea proiectelor selectate ca urmare a admiterii contestaţiilor se va realiza în limita fondurilor disponibile din cadrul Planului de Dezvoltare Locala, aprobat.

13) Lucrările şi deciziile Comisiei de Contestaţii se consemnează într-un raport, similar cu cel intocmit de comitetul de selectie, semnat de preşedinte si membri.

14) Comisia de Contestaţii va comunica GAL MH o copie a raportului de contestaţii în vederea notificării solicitanţilor, precum şi o copie a fişelor E3.1R şi E3.2R refăcute şi/sau a notelor justificative pentru a fi ataşate dosarului cererii de finanţare.

15) Raportul de contestaţii se publică pe site-ul GAL MH.

16) GAL MH răspunde de aducerea la îndeplinire a prevederilor raportului de

contestaţie şi de notificarea solicitanţilor în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea acestuia.

17) Termenul pentru a răspunde contestaţiilor adresate este de 15 de zile lucrătoare de la ultima zi de primire a contestaţiilor. Termenul se poate prelungi cu 5 zile lucrătoare în cazul solicitării Comisiei de Contestaţii a unor puncte de vedere ale unor experti externi.

Articolul 7

Reportarea proiectelor

1) Începând cu prima sesiune de depunere a proiectelor organizată de GAL MH, proiectele eligibile, dar fără finanţare, proiectele care au fost declarate neeligibile şi, respectiv proiectele eligibile dar care nu au îndeplinit punctajul minim pentru măsurile unde este impusă această condiţie vor fi returnate beneficiarilor, după finalizarea sesiunii de selecţie. Se vor returna beneficiarilor originalele cererilor de finanţare depuse, iar GAL MH, se va asigura că deţine copia cererii de finanţare necesară pentru eventualele verificări ulterioare.

2) Pentru măsurile la care mai exista fonduri disponibile in afara sesiunii respective, proiectele eligibile dar fără finanţare, ca urmare a depăşirii sumei alocate pe sesiune, vor fi incluse automat în următoarea sesiune de selecţie şi vor participa la procedura normală de selecţie.

3) GAL MH va evidenţia în listele proiectelor depuse, transmise către CDRJ, proiectele reportate din sesiunea anterioară.

4) În situaţia modificării criteriilor şi/sau punctajelor de selecţie aferente măsurilor, solicitanţii tuturor proiectelor depuse în cadrul sesiunii de selecţie anterioare, celei pentru care sunt aplicabile modificările sau, după caz, solicitanţii proiectelor reportate, sunt informaţi de către GAL asupra noilor criterii şi asupra opţiunii de a retrage proiectele în vederea actualizării şi redepunerii acestora.

5) Pentru situaţia prevăzută la alin. (4), în cazul în care solicitanţii nu optează pentru retragerea proiectelor, proiectele reportate vor fi reevaluate de către GAL, conform criteriilor aplicabile sesiunii în care sunt reportate.

6) După parcurgerea a 2 sesiuni de selecţie, proiectele eligibile care nu au fost selectate pentru finanţare vor fi restituite potenţialilor beneficiari.

Articolul 8

Suplimentarea alocărilor

Suplimentarea alocării pe sesiune se va realiza, pentru fiecare măsură în parte, din cadrul anvelopei financiare totale a măsurii, în limita fondurilor alocate pe fiecare măsură în parte si cu aprobarea Consiliului Director al GAL MH.

Articolul 9

Reportarea fondurilor

1) În cazul în care suma alocată pe măsură în cadrul unei sesiuni nu este acoperită de valoarea publică totală a proiectelor depuse, suma rămasă (diferenţa dintre suma alocată şi valoarea publică totală a proiectelor depuse) va fi reportată în cadrul următoarei sesiuni de depunere.

2) Pentru fiecare măsură în parte, reportul rezultat în urma sesiunilor de selecţie desfăşurate va fi reportat automat in situatia in care GAL MH nu initiaza procedura de realocare.

3) Sumele disponibile si selectia proiectelor dupa ultimul apel de selectie lansat de GAL( sume provenite in urma rezilierii contractelor de finantare, din economii realizate la finalizarea contractelor de finantare si sume neangajate ca urmare a neincheierii contractelor pentru cereri de finantare retrase, declarate neconforme sau neeligibile la nivelul AFIR), pot fi utilizate de GAL in cadrul aceleiasi masuri sau intre submasurile/componentele aceleiasi masuri( redistribuirea intre submasurile/componentele aceleiasi masuri se face in situatia in care in cadrul acelei submasuri/componenta nu exista proiecte eligibile neselectate). In acest sens se va constitui o lista cu proiectele eligibile neselectate, in ordinea descrescatoare a punctajului si cu respectarea criteriilor de departajare, care vor fi finantate in limita fondurilor disponibile in cadrul aceleiasi masuri, dar nu mai tarziu de termenul stabilit pentru semnarea contractelor in cadrul PNDR si nu necesita o aprobare anterioara din partea AM PNDR. In acest caz, GAL va elabora Raportul de selectie suplimentar.

Articolul 10

Deciziile Comisiei de Contestaţii

Deciziile se iau în unanimitate de către membri şi sunt consemnate în minute sau raport de evaluare al contestatiei.

Articolul 11

Organizarea reuniunilor

1) Reuniunile Comisiei de Contestaţii se desfăşoară la convocarea comisiei de catre GAL MH, cu ocazia primirii de contestatii.

2) Pentru organizarea activităţilor Comisiei de Contestaţii, preşedintele GAL convoaca comisia.

 

Intocmit,                                                                                                        Aprobat,

DRAGAN RADU                                                                                Curcean Elena                    

Analist investitii                                                                               Manager GAL

 

Prezenta procedura a fost actualizata in baza manualului de procedura versiunea 10 – decembrie 2014 si aprobata prin Hotararea Comitetului Director al GAL Microregiunea Hartibaciu, nr. 1.875/31.12.2014.

 

 

Arhiva

Procedura de evaluare a proiectelor. Versiune din 16.04.2013 (pdf)

Procedura de evaluare a proiectelor. Versiune din 05.08.2013 (pdf)

Procedura de evaluare a proiectelor. Versiune din 22.09.2014 (pdf)